روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ح

حقه

محمد بن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد. اگر بیند حقه او بشکست یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر  – ادامه تعبیر خواب حقه…

حقنه کردن

محمد بن سیرین گوید: حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند: حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی باشد. جابر مغربی گوید: حقنه در خواب، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صلاح آن  – ادامه تعبیر خواب حقنه کردن…

حفره

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای عمیق نگاه می کنید ، نشانة آن است که در رابطه با کار خود اقدامات حماقت آمیزی انجام می دهید ، و در راه کسب ثروت با موانعی روبرو خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ای افتاده اید ، علامت آن  – ادامه تعبیر خواب حفره…

حصیر بافی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است که از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید . ۲ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است که با امور نگران کنندهای روبرو خواهید شد . حضرت داود(ع) ۱ـ دیدن حضرت داود  – ادامه تعبیر خواب حصیر بافی…

حصیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر می بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود، دلیل که آن زن بی اصل  – ادامه تعبیر خواب حصیر…

حصبه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود نیز بیشتر مراقبت کنید . ۲ـ اگر خواب ببینید بیماری حصبه میان مردم مسری شده است ، نشانة آن است که در اثر فشارهای کار و  – ادامه تعبیر خواب حصبه…

حصار

محمد بن سیرین گوید: اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسی او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که در حصاری محکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب حصار…

حشره کش

مولف گوید : استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم ایستادگی در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها آنلی بیتون می‏گوید: دیدن حشره کش در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و روابط گسستة دوستانه است .

حشرات موذی

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد .

حشرات

لوک اویتنهاو می گوید : حشرات دیدن : ضرر نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیک شدن دشمنان . ۲ـ اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است . اما اگر  – ادامه تعبیر خواب حشرات…