روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ح

حمام بخار

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

حمام

علامه مجلسی ( ره) گوید: و حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه لوک اویتنهاو می گوید : حمام درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی در  – ادامه تعبیر خواب حمام…

حمالی

محمد بن سیرین گوید: حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار. جابر مغربی گوید: اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت، دلیل غم و  – ادامه تعبیر خواب حمالی…

حمال

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حمال خود دولت باشد

حلوا

دیدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری. محمد بن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: رویای خوردن حلوا را بر سه  – ادامه تعبیر خواب حلوا…

حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می گوید : حلقه ازدواج : دوستی گم کردن آن: دردسر و ناراحتی ، رنجش هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .  – ادامه تعبیر خواب حلقه ازدواج…

حلقه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهایی جدید انجام می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید . ۲ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ،  – ادامه تعبیر خواب حلقه…

حلزون

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکی قرار خواهید گرفت . ۲ـ پا نهادن روی حلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمی بداخلاق معاشرت خواهید کرد .

حلاجی

محمد بن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهای مردمان به دست او گشاده شود. اگر بیند که حلاجی می کرد، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حلاجی در خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهای فرو  – ادامه تعبیر خواب حلاجی…

حکمت

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کتابی درحکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفی بخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهی دین او بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد،  – ادامه تعبیر خواب حکمت…