روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ج

جاذبه

مولف گوید : اگر خواب ببیند به سمت چیزی کشیده می شوید دلیل بر این که میل روحی به آن چیز دارید اگر زنی خواب ببیند به سمت چوب خشک یا سنگ کشیده می شود دلیل که با زنا کاران انس دارد اگر مردی به سمت چوب خشک و سنگ کشیده شود دلیل رابطه او  – ادامه تعبیر خواب جاذبه…

جاده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در  – ادامه تعبیر خواب جاده…

جادو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته  – ادامه تعبیر خواب جادو…

جاجیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند. وقتی در خواب می بینید که جاجیم می بافید طرحی و زمینه ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می شود. داشتن جاجیم نیز همین تعبیر  – ادامه تعبیر خواب جاجیم…