روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ج

جغجغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا ایجاد می کنید خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعدا مجبور می شوید شرمندگی آن را تحمل کنید. اگر  – ادامه تعبیر خواب جغجغه…

جعفری

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد . ۲ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانة آن است که به خاطر خانوادة خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .

جعبه

لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامیابی خالی : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . ۲ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول  – ادامه تعبیر خواب جعبه…

جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .

جشن تولد

لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت آنلی بیتون می‏گوید: خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانة غم تنهایی است . جشنواره اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل  – ادامه تعبیر خواب جشن تولد…

جشن

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید . ۲ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب جشن…

جسد سوخته

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند . ۲ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببینید ، نشانة‌ آن است که در انجام وظایف خود تنها باید به رأی خود بسنده کنید . زیرا اگر تحت  – ادامه تعبیر خواب جسد سوخته…

جسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده ایم تعبیرش این است که غمگین می شویم. رنجی به ما نمی رسد فقط غمی هست که می رسد و زود  – ادامه تعبیر خواب جسد…

جست و خیز

آنلی بیتون می‏گوید: اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت .

جستن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از جائی می جست، دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود. اگر جستن او دور بود، دلیل که سفری دور کند. اگر بیند چوبی یا نیزه ای در دست داشت و بدان از جائی به جائی بجست، دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند،  – ادامه تعبیر خواب جستن…