روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ج

جوش

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید . ۲ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد  – ادامه تعبیر خواب جوش…

جوزبویا

محمد بن سیرین گوید: دیدن جوزبویا به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر بیند جوز هندی بسیار داشت، چنانکه خورد و به مردم داد، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود. اگر نخورد و به کسی نداد،  – ادامه تعبیر خواب جوزبویا…

جوز

اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.

جوراب

محمد بن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او  – ادامه تعبیر خواب جوراب…

جوجه تیغی

لوک اویتنهاو می گوید : جوجه تیغی : حسادت آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید . ۲ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود  – ادامه تعبیر خواب جوجه تیغی…

جوجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود  – ادامه تعبیر خواب جوجه…

جواهرات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید لوک اویتنهاو می گوید : جواهرات آنها را ستایش کردن : ورشکستگی کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است خریدن آن : بدبختی جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد داشتن جواهرات بسیار  – ادامه تعبیر خواب جواهرات…

جوان شدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فرومایه شود. اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید. اگر بیند جوانی پیر شده است، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی، چون مردان باشند. جابر  – ادامه تعبیر خواب جوان شدن…

جواز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:به طور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است ولی باید دید برای چه اخذ گردیده یا به چه منظور داده شده. جواز در خواب های شما حقی است مسلم و بدون معارض. اگر در خواب دیدید که برای کسی جواز دفن گرفته اید و آن کس هر که هست زنده می  – ادامه تعبیر خواب جواز…

جوال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:جوال در خواب های ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگی. آن چه از خیرو شر به ما می رسد یا می رویم تا به آن سهم برسیم و در این راه کوشش و مجاهده نیز می کنیم. به زبان ساده تر جوال در خواب کیسه ای است که  – ادامه تعبیر خواب جوال…