روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ت

تنفر

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب احساس کنید از کسی متنفرید ، علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلایلی نادرست باشد ، علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با  – ادامه تعبیر خواب تنفر…

تندر

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام. محمد بن سیرین گوید: اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب  – ادامه تعبیر خواب تندر…

تند باد

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد . ۲ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است  – ادامه تعبیر خواب تند باد…

تنبیه شدن

آنلی بیتون می‏گوید: تنبیه شدن در خواب، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی‏دهید. اگر در خواب کسی را تنبیه کنید، نشانه‏ی آن است که برای مدتی بد خلق و عصبی شده‏اید.

تنبل

لیلا برایت می‏گوید: تنبلی در خواب، نشان‏دهنده‏ی بیماری است که باید بیشتر مراقب خود باشید. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس می  – ادامه تعبیر خواب تنبل…

تنباکو

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تنباکو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است . ۲ـ‌ کشیدن تنباکو در خواب ، نشانة آن است که با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد . ۳ـ مشاهدة تنباکو در حال رشد و نمو در  – ادامه تعبیر خواب تنباکو…

تن

محمدبن سیرین گودید: تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند. اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها. اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری  – ادامه تعبیر خواب تن…

تمیز کردن

لیلا برایت می‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده‏ای دایما پشت سر شما حرف‏های بدی می‏زنند. اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید.

تمشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه های اندک است که چون جمع شوند می توانند کوهی از  – ادامه تعبیر خواب تمشک…

تمساح

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن  – ادامه تعبیر خواب تمساح…