روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ت

توپ جنگی

لوک اویتنهاو می گوید : توپ جنگی شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است که کشورتان در معرض  – ادامه تعبیر خواب توپ جنگی…

توپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند. فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند. توپ در خواب سراب است. سرابی فریبنده که چون به آن می  – ادامه تعبیر خواب توپ…

توبه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند توبه نمود، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توبه کردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: پشیمانی از گناه.  – ادامه تعبیر خواب توبه کردن…

توبره

محمد بن سیرین گوید: توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توبره نماینده میزان و  – ادامه تعبیر خواب توبره…

تواضع

لیلا برایت می‏گوید: فروتنی در خواب، نشانه‏ی آن است که عده‏ای به خود اجازه می‏دهند تا به شما توهین کنند.

تنهایی

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب خود را شخص تنهایی ببینید، نشانه‏ی غم و اندوه است.

تنومند

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است که می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید . ۲ـ اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانة سعادت و خوشبختی است .

تنور

محمد بن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه. اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری کدخدائی وی. اگر بیند در  – ادامه تعبیر خواب تنور…

تنگی

محمد بن سیرین گوید: اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود. اگر به خلاف این بیند بد بود. جابر مغربی گوید: اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای  – ادامه تعبیر خواب تنگی…

تنقیه

اچ میلر می‏گوید: دیدن تنقیه در خواب، نشانه‏ ی آن است که بعد از به پایان رسیدن سختی‏ها روزهای خوبی خواهید داشت.