روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ت

تورم لوزه

آنلی بیتون می‏گوید: متورم شدن لوزه در خواب، بیانگر انجام کارهای خسته‏کننده است. اگر در خواب لوزه‏ی کسی را متورم ببینید، یعنی بیماری شما را تهدید می‏کند.

تور ماهیگیری

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است . ۲ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است . لیلا برایت می‏گوید: دیدن تور ماهیگری در خواب، بیانگر آن است که موضوعی موجب خشم و عصبانیت شما می‏گردد.

تور لباس

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانوادة شما خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است که به کاری مشغول  – ادامه تعبیر خواب تور لباس…

تورات

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند تورات همی خواند، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم. اگر بیند تورات خواند به ظاهر، دلیل که با کسی خصومت کند و بر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود. اگر بیند کسی را تعلیم تورات می کرد، دلیل که از آن کس خیر  – ادامه تعبیر خواب تورات…

توتیا

ابراهیم کرمانی گوید: توتیا در خواب دیدن، مال است. اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است، دلیل که صلاح دین جوید. اگر مقصود وی به خلاف این بود، دلیل که خود را به نفاق به دینداری بر مردم ظاهر کند تا او را ستایش کنند. جابر مغربی گوید: اگر  – ادامه تعبیر خواب توتیا…

توتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی شما  – ادامه تعبیر خواب توتن…

تولد

لوک اویتنهاو می گوید : تولد جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت محمد بن سیرین گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر  – ادامه تعبیر خواب تولد…

توتون

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

توت فرنگی

لوک اویتنهاو می گوید : توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد خوردن : لحظه های شیرین توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق خوردن آن : خبر آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانة آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش  – ادامه تعبیر خواب توت فرنگی…

توت

توت شیرین خوردن در خواب، روزی است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است. محمد بن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه  – ادامه تعبیر خواب توت…