روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ت

تهوع

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید استفراغ می کنید ، نشانة آن است که به بیماری دچار خواهید شد که احتمالاً شما را زمین گیر می کند . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می کنند ، نشانة آن است که در خواهید یافت ادعای حمایت دیگران از شما ، کاذب بوده است .  – ادامه تعبیر خواب تهوع…

تهمت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف  – ادامه تعبیر خواب تهمت…

ته دیگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها است. اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و به خواب ببینید که ظرفی پر از ته دیگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر می دهد که در پایان آن کار گرفتار ملال و غم می شوید. آن چه درباره پلو و  – ادامه تعبیر خواب ته دیگ…

تهدید

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب کسی شما را تهدید کند، به این معنی است که احتمالا دچار بیماری می‏شوید.

ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و  – ادامه تعبیر خواب ته چین…

تهاجم

لوک اویتنهاو می گوید : تهاجم مراقب شرافت خود باشید از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند

تونل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی روبه رو خواهیم شد که چنانچه از آن مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خواهد بود.  – ادامه تعبیر خواب تونل…

تون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تون همان اجاق است با معیار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نیز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبیر هر دو کلمه تون و اجاق یکی است. دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تون یا اجاق خاموشی را با زدن  – ادامه تعبیر خواب تون…

توله سگ

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد . ۲ـ دیدن توله سگهای کثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است که  – ادامه تعبیر خواب توله سگ…

تولد

لیلا برایت می‏گوید: تولد در خواب نشانه‏ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید که مرده‏اید و دوباره متولد می‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.