روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ت

تابستان

محمد بن سیرین گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد  – ادامه تعبیر خواب تابستان…

تاب دادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که  – ادامه تعبیر خواب تاب دادن…

تاب

لیلا برایت می‏گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‏شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‏توانید درست تصمیم بگیرید.

تئاتر

لیلا برایت می‏گوید: دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ی آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید. اگر خواب بینید که در تئاتری حضور دارید، یعنی در دام افراد حیله‏گری می‏افتید. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد  – ادامه تعبیر خواب تئاتر…