روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ت

تیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید : تیمارستان : غمی بزرگ هانس کورت می‏گوید: مشاهده‏ی تیمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ی بروز بیماری و مشکلات است. آنلی بیتون می‏گوید: دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شکست خواهید خورد ، باید تلاش کنید با تفکر بر این  – ادامه تعبیر خواب تیمارستان…

تیغ ماهی

لیلا برایت می‏گوید: اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‏اید، نشانه‏ی آن است که هیچ میلی برای انجام مسؤولیتی که بر عهده‏ی شما گذاشته‏اند ندارید.

تیغ گیاه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد . ۲ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید . لیلا برایت می‏گوید:  – ادامه تعبیر خواب تیغ گیاه…

تیغ

لیلا برایت می‏گوید: دیدن تیغ در خواب نشان‏دهنده‏ی بروز مشکلات و گرفتاری‏ها است. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن  – ادامه تعبیر خواب تیغ…

تیز کردن

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‏گردد.

تیر و کمان

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ خواب تیرو کمان ، نشانة آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد . ۲ـ خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

تیر چراغ برق

لیلا برایت می‏گوید: دیدن تیر چراغ برق در خواب، نشانه‏ی آن است که مسؤولیت مهمی را بر عهده‏ی شما گذاشته‏اند. آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب خود را روی تیر چراغ برق ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشتری کنید تا به دام دشمنان نیافتید.

تیر اندازی

آنلی بیتون می‏گوید: شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود . لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب به کسی تیراندازی می‏کنید، نشانه‏ی آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد. اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می‏گیرید،  – ادامه تعبیر خواب تیر اندازی…

تیر

محمد بن سیرین گوید: تبر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند. جابرمغربی گوید: تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند. اگر بیند تبری داشت  – ادامه تعبیر خواب تیر…

تهی دست

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید، فقیر شده‏اید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ی افراد فقیر و تهیدست در خواب، به این معنا است شخصی از شما درخواست کمک دارد.