روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ب

بي بند و بار

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با فرد بى‏بند و بارى معاشرت مى‏كنيد، به اين معنا است كه به خاطر رفتار ناپسند خود ديگران شما را مورد تمسخر قرار مى‏دهند، اگر دخترى در خواب فرد هرزه‏اى را ببيند، به اين معنا است كه سعى دارد به نامزد خود بفهماند كه فرد سالمى است و  – ادامه تعبیر خواب بي بند و بار…

بيت المقدس

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب بيت المقدس : يك تجربه تلخ در انتظار شماست . شما به بيت المقدس مي رويد : يك سفر طولاني در پيش داريد . شما در بيت المقدس دعا مي كنيد : احترام شما نزد ديگران بيشتر خواهد شد . يك جمعيت در حال دعا كردن در بيت  – ادامه تعبیر خواب بيت المقدس…

بيت المعمور

خانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود. محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند در بيت المعمور شد، دليل كه در ميان مردم به امانت يا به علم ظاهر گردد و حج كند و از شر دشمنان ايمن گردد. اگر بيت المعمور را بر زمين بيند، دليل كه به  – ادامه تعبیر خواب بيت المعمور…

بي اعتنايي

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر كسى در خواب به شما بى‏اعتنايى كرد، به اين معنا است كه از شغل خود راضى نيستيد. اگر در خواب ببينيد كه يكى از نزديكانتان به شما بى‏اعتنايى مى‏كند، به اين معنا است كه اگر مى‏خواهيد زندگى خوبى داشته باشيد بايد رفتار زشت خود را اصلاح كنيد.

بي ادب بودن

لوک اويتنهاو مي گويد : بي ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند. يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند  – ادامه تعبیر خواب بي ادب بودن…

بيابان

حضرت دانيال گويد: بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن. اگر بيند در بيابان ها تنها بود، دليل كه از كسب خويش مال فراوان يابد. اگر بيند با گروهي در بيابان مي گشت، دليل كه مال و نعمت بسيار از سفر يابد و روزي بر وي گشاده شود. محمدبن  – ادامه تعبیر خواب بيابان…

به هوش آمدن

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب كسى را به هوش بياوريد، علامت آن است كه با افراد جديدى همنشين مى‏شويد و به مقام‏هاى بالايى دست پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد ديگران شما را به هوش مى‏آورند، به اين معنا است كه دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شويد كه قادر به جبران آن هستيد.

بهمن

لوک اويتنهاو مي گويد : بهمن : بدبختي دفن شدن در زير بهمن : شکست خوردن ليلا برايت مى‏گويد: ديدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه بهمن راه شما را مسدود مى‏كند، به اين معنا است كه دچار  – ادامه تعبیر خواب بهمن…

به فرزندي گرفتن

لوک اويتنهاو مي گويد : به فرزندي گرفتن شمارا به فرزندي بگيرند : سرشکسته خواهيد شد کسي رابه فرزندي بگيريد : مسوليتهاي تازه خواهيد داشت

بهشت

محمدبن سيرين گويد: بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خداي تعالي. اگر بيند از ميوه هاي بهشت فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه آنقدر كه ميوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سيرت دين بداند؛ ليكن سود ندارد. اگر بيند با حوران بهشت همي  – ادامه تعبیر خواب بهشت…