روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ب

بیسکویت

ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد مشغول پختن بيسكويت هستيد، نشان‏دهنده‏ى شركت در يك جشن يا مهمانى دوستانه است. آنلي بيتون مى‏گويد: خوردن بيسكويت در خواب، بيانگر آن است كه توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بيسكويت ببيند، دلالت بر توجه‏ى زياديبه جنس مخالف دارد. درکتاب سرزمين  – ادامه تعبیر خواب بیسکویت…

بی رحمی

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب با شما با بى‏رحمى رفتار كردند، بيانگر آن است كه در كارتان با مشكل روبه‏رو مى‏شويد. اگر در خواب فردى را ببينيد كه با ديگران رفتار بى‏رحمانه‏اى دارد، به اين معنا است كه مسؤوليت سنگينى بر دوش شما مى‏گذارند كه به شما ضرر مى‏رساند.

بیزار بودن

درکتاب سرزمين روياها آمده است : از چيزي بيزار هستيد : مشكلات بر سر راهتان نمايان مي شوند. از يكنفر بيزار هستيد : ناراحتي و بيوفائي از چيز بيزار هستيد و از شرش خلاص مي شويد : نگرانيها برطرف مي شود. ديگران از شما بيزار هستند : از اين اشخاص دوري كنيد . نزديكان شما  – ادامه تعبیر خواب بیزار بودن…

بیراهه

ليلا برايت مى‏گويد: اگر خودتان يا ديگران را ببينيد كه در بيراهه‏اى گرفتار شده‏ايد، بيانگر آن است كه با درايت خود به ديگران اجازه نمى‏دهيد كه خواسته‏هايشان را به شما تلقين كنند.

بی دندان

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد هيچ دنداني در دهانتان نيست ، نشانة آن است كه براي پيش بردن اهدافتان توانايي كافي نخواهيد داشت . ۲ـ ديدن افراد بي دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان براي بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .

بیداری

  آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب احساس كرديد كه هوشيار هستيد، بيانگر تجربياتى تلخ است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه از خواب بيدار مى‏شويد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها است. درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما را بيدار مي كنند : مراقب باشيد دردسرهاي بسياري به شما نزديك مي شوند  – ادامه تعبیر خواب بیداری…

بید

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بيد به معني حشره پشم خوار دشمني است ضعيف اما زيانکار و خطرناک. بيد در خواب هاي ما کسي است از نزديکان و شايد از افراد خانواده که به عمد يا به سهو همت به نابودي شما گماشته و با اعمال دانسته يا ندانسته خود چنان زيان مي رساند و يران  – ادامه تعبیر خواب بید…

بی حسی

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب حس كنيد كه تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به اين معنا است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد. درکتاب سرزمين روياها آمده است : دچار بيحسي شده ايد : موفقيت و نتايج عالي در كارها پاي شما بيحس شده است : شادي باوزي شما بيحس شده : موفقيت بزرگ  – ادامه تعبیر خواب بی حسی…

بی حرمتی

هانس كورت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه ديگران به شما توهين مى‏كنند، به اين معنا است كه موضوعى شما را ناراحت مى‏كند. اگر دخترى در خواب ببيند كسى به او بى‏حرمتى كرده، به آن معنا است كه با نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏كند.

بي تربيتي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند . ديگران بي تربيت هستند :ديگران باعث بوجودآمدن يك حادثه مي شوند . خودتان را در بين افراد بي تربيت مي بينيد : موفقيت در كارها دوستان شما بي تربيت هستند : افكار و اخلاق خودتان را بيشتر كنترل  – ادامه تعبیر خواب بي تربيتي…