روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ب

باد رها کردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد، چنانكه مردمان آواز آن را بشنيدند، دليل كه سخني زشت گويد كه مردم بر وي افسوس كنند و به سبب آن در ميان مردمان رسوا شود. اگر بيند كه باد نرم رها كرد و آواز آن را بشنيدند، تاويلش به خلاف  – ادامه تعبیر خواب باد رها کردن…

بادام

محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.   معبران مي گويند: تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و  – ادامه تعبیر خواب بادام…

بادوزيدن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد.   ابراهيم  – ادامه تعبیر خواب بادوزيدن…

باد

منوچهر مطيعی تهرانی گويد : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.   علامه مجلسی ( ره) گويد: اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.   محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد  – ادامه تعبیر خواب باد…

باتلاق

ليلا برايت میگويد: مشاهده‏ى باتلاق در خواب، بيانگر آن است كه بايد در نقشه‏هايى كه براى رسيدن به اهدافتان كشيده‏ايد، دقت بيشترى نماييد تا دچار شكست نشويد. اگر در خواب ببينيد كه در باتلاقى افتاده‏ايد، به اين معنا است كه احتمالا دچار ضرر زيادى مى‏شويد.   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ گذشتن از ميان مناطق باتلاقي  – ادامه تعبیر خواب باتلاق…

بابونه

ليلا برايت میگويد: اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن بابونه يا مشغول نوشيدن چاى بابونه هستيد، بيانگر سلامتى شما است. ديدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خريدن بابونه، نشانه‏ى آن است كه خطر يا بيمارى شما را تهديد مى‏كند.