روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ب

بادنما

درکتاب سرزمين روياها آمده است : به يك بادنما نگاه مي كنيد : ديگران از شما تعريف مي كنند . مسير بادنما از شمال به جنوب مي چرخد : ضرر مالي بادنما از جنوب به طرف شمال مي چرخد : منفعت مالي.

بادنجان

محمد بن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود.   ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت  – ادامه تعبیر خواب بادنجان…

باد مغرب

درکتاب سرزمين روياها آمده است : باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد. شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است.

بادکنک

منوچهر مطيعی تهراني گويد: اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد و شما در خود توانائي انجام آن را نداريد. چنانچه در خواب چنين بالني را به شما دادند کاري به عظمت و بزرگي آن به شما پيشنهاد مي شود که مي تواند شما را  – ادامه تعبیر خواب بادکنک…

باديه

منوچهر مطيعی تهراني گويد: باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را در آن مي ريزند. در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه کنيد اما در مورد دوم يعني باديه فلزي مطبخ، کهن باديه و پياله و اين نوع ظروف را  – ادامه تعبیر خواب باديه…

بادريسه

ابراهيم كرمانی گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي حاصل شود. اگر زني بيند كه بادريسه از دوك او بيفتاد، دليل كه مهر او از شوهر بريده شود.

بادکنک

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ ديدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتي كه مراقب سلامت خود نباشيد در آينده با مشكلات زيادي روبرو مي شويد . ۲ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببينيد ، نشانة آن است كه انتظاري كه براي رسيدن به آسودگي و فراغت داشته ايد  – ادامه تعبیر خواب بادکنک…

بادروک

ريحان کوهی   محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن بادروك درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائي، دوم: كام يافتن، سوم: ديدار غائب.

بادبزن

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و حيرت انگيز به دست شما خواهد رسيد . ۲ـ اكر دختري خواب ببيند با باد بزن خود را باد مي زند ، نشانة آن است كه با افراد جديدي آشنا خواهد شد . اگر خواب ببيند  – ادامه تعبیر خواب بادبزن…

بادبادک

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي به هوا مي فرستيد ، نشانة‌ آن است كه از طريق كارهاي نادرست ثروت زيادي به دست خواهيد آورد . ۲ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه در زندگي با شكست و نوميدي روبرو خواهيد شد . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب بادبادک…