روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ب

باروت

ليلا برايت می‏گويد: اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده‏ايد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است. ديدن باروت در خواب، بيانگر آن است در انجام كارهايى كه به زودى قصد انجامش را داريد براى خود شريك نگيريد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما باروت داريد  – ادامه تعبیر خواب باروت…

بارکشيدن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند. ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است.  – ادامه تعبیر خواب بارکشيدن…

بارکد

مولف گويد: اگرببيند بارکد جنسي يا کارتي کثيف يا خراب شده دليل بر تغييراتي در نوع جنس يا شماره کارت دارد

بار سنگين

درکتاب سرزمين روياها آمده است : زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد . اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

باربر

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت . ۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره  – ادامه تعبیر خواب باربر…

بارانی

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود. اگر باراني او از جهت جامه بود، دليل است كه او فائده ديدن در دنيا حاصل شود.   ابراهيم كرمانی گويد:  – ادامه تعبیر خواب بارانی…

باران

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز  – ادامه تعبیر خواب باران…

بار انداز

منوچهر مطيعی تهراني گويد: بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه بار کاميون ها يا قطار و راه آهن مي کنند و به نقاط ديگر مي فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و ديدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که  – ادامه تعبیر خواب بار انداز…

بار

منوچهر مطيعی تهراني گويد: ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه  – ادامه تعبیر خواب بار…

باد و بوران

يوسف نبی عليه السلام گويد: ديدن باد سخت بيگانه باشد   آنلی بيتون می‏گويد: مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد. ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد  – ادامه تعبیر خواب باد و بوران…