روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ب

بازو

محمدبن سيرين گويد: بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر بيند كه بازوي وي قوي بود، دليل كه وي را از ايشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه او را هيچ فائده و قوت از ايشان نباشد. اگر بيند كه بازوي او افتاد يا  – ادامه تعبیر خواب بازو…

باز کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است: بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست . زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است . گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد . يك سگ را باز مي كنيد  – ادامه تعبیر خواب باز کردن…

بازرگان

ليلا برايت می ‏گويد: اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد، بيانگر پيشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببينيد، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل می كنيد

بازرس

ليلا برايت می ‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه بازرس شده‏ ايد، به اين معنا است كه دست به كارهايى مى‏زنيد كه دوست نداريد كسى از آن مطلع شود. ديدن بازرس در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى كوتاه دچار گرفتارى مى‏شويد

بازدید کننده

درکتاب سرزمين روياها آمده است: خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند . بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد . تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند . شما بازديد كننده هستيد : شانس شما با يك بازديد كننده كاري داريد  – ادامه تعبیر خواب بازدید کننده…

بازديد

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما از كسي يا جايي بازديد مي كنيد : درعملي كردن نقشه هايتان با مانع روبرو خواهيد شد . به ديدن بستگان مي رويد : مورد سوءظن ديگران قرار مي گيريد . يك دوست به ديدن شما مي آيد: ضرر مالي در كار يك پزشك شما را عيادت مي  – ادامه تعبیر خواب بازديد…

باز جویی

هانس كورت می‏گويد: اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.   آنلی بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

بازار

لوک اويتنهاو مي گويد : بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت . ۲ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد  – ادامه تعبیر خواب بازار…

باز

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود، يعني بر دست وي نشست، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت. اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد. اگر بيند باز  – ادامه تعبیر خواب باز…

باروی

محمد بن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي و معبران گويند باروي شهر، دليل بر پادشاه بود و باروي ده، دليل است بر خداونده ده. اگر بيند كه باروي شهر قوي و بلند است، دليل است بر قوت و نيكي حال پادشاه. اگر بيند باروي شهر  – ادامه تعبیر خواب باروی…