روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ب

بیمارستان

لوک اويتنهاو مي گويد : بيمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي غمگين مريضخانه : غصه آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان  – ادامه تعبیر خواب بیمارستان…

بیلیارد

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن ميز بيليارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بينندة خواب آسيب مي زند . ۲ـ اگر ميز و توپهاي بيليارد را در خواب ببينيد نشانة آن است كه دوستي هاي بي بها و ريا كارانه شما را از پا  در  – ادامه تعبیر خواب بیلیارد…

بیل

محمد بن سيرين گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها كند. ابراهيم كرماني گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها به نفاق كند وبعضي گويند بيل در خواب كاري است كه با رنج و عذاب حاصل شود. اگر كسي بيند بيل دارد و با آن كاري كند، دليل كه كار وي تمام شود.  – ادامه تعبیر خواب بیل…

بی گناه

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي گناه هستيد : شما  خيلي پرشور و هيجان هسنيد . شما مي دانيد كه بي گناه نيستيد : موقعيت بسيار مهمي بدست خواهيد آورد. يك شخص بي گناه را محكوم كرده اند : پول و         خوشبختي در انتظار شماست . افراد خانواده بي  – ادامه تعبیر خواب بی گناه…

بیگانه

لوک اويتنهاو مي گويد : بيگانه –خارجي- : آشنايي با ا فراد جديد

بی عقلی

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما كارهايي از روي بي عقلي مي كنيد : پول بدست مي آوريد . ديگران بي عقلي مي كنند : شادي ناخواسته بچه ها بي عقلي مي كنند : پول معشوق شما بي عقل است : بايد بكلي مسير زندگيتان را عوض كنيد . دو دوست كه هر دو  – ادامه تعبیر خواب بی عقلی…

بیضه

درکتاب سرزمين روياها آمده است : بيضه هاي زخمي : مخالفانتان را شكست خواهيد داد. شما بيضه نداريد : شانس و موفقيت در معاملات شخصي را اخته مي كنيد : يك ميهماني بزرگ شام حيواني را اخته مي كنيد : ادارة امور بسياري بدست شما مي افتد .

بی صبر و حوصله

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي صبر هستيد : با آرامي ول مطمئناً به هدفهايتان خواهيد رسيد . شما به بچه ها با بي حوصلگي رفتار مي كنيد : يك پاكت يا نامه محتوي پول دريافت مي كنيد . با دوستان با بي حوصلگي رفتارمي كنيد : پر گويي و فضولي .

بیشه

محمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه شد و آن بيشه سبز است و درختان ميوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از ميوه آن بيشه همي خورد، دليل كه زني خواهد كه اصل او بياباني است، يا كنيزكي خَرَد كه در بيابان او پرورده  – ادامه تعبیر خواب بیشه…

بی شرمی

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك آدم بي شرم : ۱- كمبود فروتني و تواضع ۲- ناكامي در عشق ديگران به شما بي شرمي مي كنند : ۱- كارهاي شما بسيار مغشوش خواهند شد .۲-دوستان شما را فريب مي دهند . يك بي شرم را سرزنش مي كنيد : روابط عشقي ناكام