شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب حرف ب

بوم

به خواب دیدن، مردی دزدِ نابکارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می کرد، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگربیند گوشت بوم میخورد. دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

برجستن

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند از جائی بیرون جست، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد. اگر بیند به هر جائی که می خواهد می جست، دلیل است بر قوت و توانائی وی

جابر مغربی گوید:

اگر بیند از جائی پاکیزه بجست، دلیل که ازحال فساد به حال صلاح آید. اگر به خلاف بیند از صلاح به فساد آید.

بیهوشی

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بيهوشي درخواب بر دو وجه است.

اول: دشواري كارها،

دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.

مولف گويد:

اگر ببيند اورا با ماده بيهوش کننده يا سرنگ يا غيره بيهوش کردند آن طور که قدرت جسماني و عقلاني خود را از دست داد کاري را شروع مي کند که در آن سر گردان و حيران مي ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گيري از دست مي دهد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن بيهوش شدن توبه بايد کرد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيهوش شده ايد : يك بيماري در پيش است .

شما بيهوش وزخمي مي شويد : اميدهاي شما با موفقيت روبرو ميشوند .

يكي ازاعضاء خانواده بيهوش مي شود : يك دوست نابكار بسيار خطرناك به شما نزديك است .

بچه ها بيهوش مي شوند : ناكامي در عشق

اشخاص ديگر بيهوش مي شوند : موفقيت شما به تاخير مي افتد .

بیوه مرد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان

يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود.

يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد .

يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند : يك دشمني بزرگ

يك مرد بيوه با يك زن ثروتمند ازدواج مي كند:غم

يك مرد بيوه با يك زن جوان ازدواج مي كند : ادارة امور مختلفي بدستش مي افتد.

شما بيوه هستيد : منفعتهاي جديد و لذتهاي جديد

بیوه زن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه زن : بزودي خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد.

يك زن خواب ببيند كه بيوه شده : شادي و سلامتي

يك بيوه ازدواج مي كند :درآمد و تدابير خود را با دست خود از بين برده ايد .

يك زن بيوه با يك مرد ثروتمند ازدواج مي كند : خوشبختي تضمين مي شود.

يك زن بيوه با يك مرد جوان ازدواج مي كند : ناكامي درعشق

يك زن ثروتمند بيوه با يك مرد فقير ازدواج ميكند : موانع غيرقابل عبور نمايان مي شوند .

يك زن بيوه با يكي از فاميلهاي دورش ازدواج ميكند: تغييرات كلي در زندگي

بی وفا

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيوفا هستيد :يكنفر از اعتماد شما سوء استفاده مي كند .

يك مرد خواب ببيند كه به زنش وفادار نيست : دلتنگي و ناملايمت در خانه

يك زن خواب ببيند كه به شوهرش بي وفاست : احتمال دارد كه حامله باشد .

يك مرد به نامزدش بي وفاست : پول هنگفتي درانتظارش است .

يك زن به نامزدش بي وفاست : خبرهاي بد دريافت مي كند.

يك مرد مجرد به معشوقه اش بي وفاست : خطر مرگ

يك زن مجرد به معشوقه اش بي وفاست : به شما خيانت مي شود.

ديگران به يكديگر بي وفا هستند : از طرف يك مرد نادرست به شما پولي مي رسد.

بینی

حضرت دانيال گويد:

بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر بيند كه سوراخ بيني او فراخ شده، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود.

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه مغز از بيني او بيرون آمده بود، دليل كه ازمهتري منفعت يابد. اگر بيند كه جانوري از بيني وي بيرون آمد،چون كرم و مگس و مانند اين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند كه بيني او سوراخ شده است و مهار در بيني او كرده اند، دليل كه مردمان را تواضع كند يا به زني بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه سر بيني او بسته بود، چنانكه دم زدن نتوانست، دليل كه كاربر وي بسته شود. اگر بيند سخن در بيني مي گويد، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه پوست سر بيني او رفته بود، دليل ك او را زياني افتد.

جابر مغربي گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه از بيني او خون مي آيد و معبر را مي گويد: به خواب ديدم كه از بيني من خون مي آمد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر مي گويد: ديدم خون از بيني من مي شد، دليل كه مالش برود و بايد كه چون سائل سخن گويد، معبر لفظا تعبير كند و حديث او را به فال نگاه دارد. اگر كسي بيند هر دو سوراخ بيني او يكي شده بود، دليل كه با زن عاقله جمع شود. اگر بيند كه سر بيني او بريده است، دليل كه فرزندخويش را ختنه كند و بعضي گويند كه در جاه و منزلت او نقصان شود.

اگر كسي بيند كه چيزي به كراهت در بيني او شد، دليل بر خشم و نيكي است. اگر بيند كه خون از بيني او بيرون آمد، چنانكه جمله تن او خون آلود گرديد، دليل كه مالي حرام به وي رسد و اگر بيند خون ستبر و اندك از بيني او بيرون آمد، دليل كه او را فرزند از شكم مادر بيفتد يا به قول بعضي معبران درويش شود. اگر بيند خون از بيني او بيرون آمد و خون آلود نگشت، دليل كه فرزند يا زن او خانه بيرون كند يا به ايشان گزند رسد. اگر بيند بيني او بر زمين افتاد، دليل كه او را دختري رسد. اگر بيند بيني خود را همي شست،دليل كه مردي زن او را بفريبد. اگر بيند كه از بين وي مرغي بيرون آمد، دليل كه اگر چهارپاي دارد، بچه آورد و به قول بعضي از معبران، خون آمدن از بيني مال است، كه از پادشاه آن ديار به وي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر بيند بيني وي مثال خرطومي بزرگ شده است، يا كم از آن، دليل است كمه به قدر آن عز و جاه وي بيفزايد و خويشان وي نيز زياده گردند. اگر بيند در بيني او بوي خوش رفت، دليل است او را فرزندي مصلح بود. اگر بيند در بيني او بوي ناخوش رفت، تاويلش به خلاف اين است.

حاجظ گويد:

اگر بيند بيني ندارد، دليل كه كسي از خويشان وي بميرد. اگر بيند اورا دو بيني است، دليل كه درميان او و عيال اختلاف افتد. اگر بيند كسي بوي خوشي را در زير بيني او داشت، دليل كه او را از ان كس منفعتي رسد. اگر بيننده خواب زن بود، دليل كه او پسري مصلح آيد. اگر بيند شخصي بوي ناخوش در زير بيني او داشت، دليل است از آن كسي خشمي فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بيني در خواب بر پنج وجه است.

اول: عزو سرافرازي،

دوم: مال،

سوم: بزرگي و عظمت،

چهارم: فرزند،

پنجم: عيش وزندگي خوش.

فرويد گويد :

اگر بيند که بيني ندارد يکي از بستگان او مي ميرد

اگر بيند دو بيني دارد ميان او وهمسرش اختلاف پديد مي آيد و کارشان به جاهاي دشوار مي کشد .

اگر بيند کسي چيزي خوشبو مقابل بيني او گرفت از آن شخص به او منفعتي مي رسد.بيننده اين خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسري صالح و درستکار مي شود.

اگر بيند کسي چيزي بد بو مقابل بيني او گرفت از آن شخص خشمگين مي شود اما خشم خودش را فرو مي خورد و در مهار آن موفق مي شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بيني در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بيني خود را در خواب کوتاه ديديم از احترامي که نزد مردم داريم کم مي شود و چنان چه ديديم بيني ما افتاده و به طرف پايين متمايل گرديده سقوط مي کنيم. سوراخ گشاد بيني در خواب فراخي روزي است و چنان چه در خواب ديديم سوراخ بيني ما تنگ شده دچار تنگي معاش شده و نقصان روزي مي شويم. از دانيال نقل مي کنند که اگر در خواب ديديد بيني شما دچار عيب و ايرادي شده چشم به راه آسيبي باشيد که بر شئون اجتماعي شما وارد مي آيد. اگر ببينيد که بيني نداريد يا داشته ايد و از بين رفته از مقامي که داريد خلع مي شويد و شغلي را که داريد از دست مي دهيد. از ابن سيرين نقل است که اگر بيننده خواب ببيند مغزش از سوراخ بيني اش بيرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصيتي بزرگ سود مي برد و نفعي به او مي رسد و چنان چه مشاهده کند حشره اي مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بيني او خارج مي گردد نشانه آن است که خداوند فرزندي به او عطا مي فرمايد و اگر ببيند که از بيني او عقرب بيرون مي آيد يکي از متعلقان او کاري مي کند که به آبروي بيننده خواب لطمه وارد مي آيد. اگر کسي ببيند که هر دو سوراخ بيني او به هم مربوط شده زني کاردان و عاقل سر راهش قرار مي گيرد. بريدن يا بريده شدن سر بيني ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضي ازمعبران جاه و منزلت او کم مي شود. داشتن دوبيني اختلاف و جدائي بين زن و شوهر است . اگر کسي ببيند اصلا بيني ندارد کسي از بستگانش مي ميرد. اما آب بيني. از دانيال نبي نقل است که آب بيني در خواب نشانه فرزند است. اگر ببيند که از بيني او آب مي آيد خداوند به او فرزندي عنايت مي فرمايد. فرو چکيدن آب از بيني اداي دين است و پرداخت وامي که بيننده خواب دارد به طوري که اگر بيننده خواب وام دار است از زير بار قرض خلاص مي شود و اگر بيمار است شفا مي يابد. اگر کسي ببيند آب بيني خود را مي گيرد و به روي جفت خويش مي افکند از او صاحب فرزند مي شود. اگر آب بيني به لباسش نيفتد جنين سقط مي شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .

۲ـ اگر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .

۴ـ خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بينى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، بيانگر آن است كه در انجام بعضى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد. اگر در خواب نتوانيد با بينى خود نفس بكشيد، بيانگر اتفاقات ناگوار است

بی نظمی

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى كنيد.

بی مصرف

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي مصرف و بيكاره هستيد : يك دورة خوب شروع مي شود .

افراد مورد علاقه تان بي مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترك مي كند.

يك مرد خواب ببيند كه بي مصرف است : او در عشق ناكام خواهد ماند.

يك زن خواب ببيند كه بي مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر

ديگران بي مصرف هستند : زندگيتان پر از دردسر و گرفتاري خواهد بود.

بیماری

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

جابر مغربي گويد:

بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت بيماري مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود.

اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است.

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف

پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست .

۲ـ اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد .

۳ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت .

۴- اگر خواب ببينيد به بيماري واگيردار مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه وظايف ناخوشايند ، قواي روحي شما را تحليل مي برد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيمار هستيد : ناكامي در عشق

بچه ها بيمار هستند : خوشبختي و تسلي خاطر

بستگان بيمار هستند : بدبختي

دشمنان بيمار هستند : يك وسوسة بزرگ كه براي شما ابداً خوشايند نخواهد بود.

از بيماران عيادت مي كنيد : هر طور شده با كوشش به هدفتان خواهيد رسيد .

يك زن خواب ببيند كه نزد يك بيمار است : او نااميد است .

نامزد يا دوستتان بيمار است : ازيك خوشي صرفنظر مي كنيد .

اشخاص ديگر بيمار هستند : يكنفر كه شما او را

مي شناسيد به زندان مي رود.

تعدادي بيمار در بيمارستان : شادي و منفعت مالي

شما بيماري مغز داريد : شانس زياد شما را لوس ميكند.

بيماري معده داريد : ولخرجي نكنيد

شما يك بيماري غيرقابل تشخيص داريد : فراواني ماديات