روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ب

بوم

به خواب دیدن، مردی دزدِ نابکارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می کرد، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد.  – ادامه تعبیر خواب بوم…

برجستن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از جائی بیرون جست،  – ادامه تعبیر خواب برجستن…

بیهوشی

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بيهوشي درخواب بر دو وجه است. اول: دشواري كارها، دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.  – ادامه تعبیر خواب بیهوشی…

بیوه مرد

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود. يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد . يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند  – ادامه تعبیر خواب بیوه مرد…

بیوه زن

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بيوه زن : بزودي خبرهاي بسيار خوشي دريافت خواهيد كرد. يك زن خواب ببيند كه بيوه شده : شادي و سلامتي يك بيوه ازدواج مي كند :درآمد و تدابير خود را با دست خود از بين برده ايد . يك زن بيوه با يك مرد ثروتمند ازدواج  – ادامه تعبیر خواب بیوه زن…

بی وفا

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بيوفا هستيد :يكنفر از اعتماد شما سوء استفاده مي كند . يك مرد خواب ببيند كه به زنش وفادار نيست : دلتنگي و ناملايمت در خانه يك زن خواب ببيند كه به شوهرش بي وفاست : احتمال دارد كه حامله باشد . يك مرد به نامزدش بي وفاست  – ادامه تعبیر خواب بی وفا…

بینی

حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر  – ادامه تعبیر خواب بینی…

بی نظمی

ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى كنيد.

بی مصرف

درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي مصرف و بيكاره هستيد : يك دورة خوب شروع مي شود . افراد مورد علاقه تان بي مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترك مي كند. يك مرد خواب ببيند كه بي مصرف است : او در عشق ناكام خواهد ماند. يك زن خواب  – ادامه تعبیر خواب بی مصرف…

بیماری

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر  – ادامه تعبیر خواب بیماری…