روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف الف

انجمن

آنلی بيتون میگويد: اگر در خواب خود را در يك انجمن ببينيد، علامت آن است بيش از اندازه كار مى‏كنيد. اگر فرد عاشقى در خواب خود را در يك انجمن ببيند، علامت آن است كه به زودى ازدواج مى‏كند.

انتقام

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد از كسي انتقام مي گيريد ، نشانة آن است كه اراده اي ضعيف داريد ، اگر نتوانيد ارادة خود را تقويت كنيد دوستان شما را ترك خواهند كرد . ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران از شما انتقام مي گيرند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان  – ادامه تعبیر خواب انتقام…

انتقال خون

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انتقال خون : كارهايتان را به سرعت و خوبي انجام مي دهيد شما خون مي دهيد : از يك بيماري رنج خواهيد برد يك مرد بيمار ،خون دريافت مي كند : از اعمال خود خجالت مي كشيد . به يك حيوان خون مي دهيد : مشاجره فاميلي در  – ادامه تعبیر خواب انتقال خون…

انتظار

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ببينيد كه منتظر كسي هستيد : يك دوست بد به شما نزديك است . منتظر هستيد آماده براي عمل : يك دوست ميخواهد پنهاني به شما كمك كند . منتظر رسيدن كسي هستيد كه دوستش داريد : ايام خوش شروع مي شود .

انتخابات

آنلي بيتون می‏گويد: اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما در انتخابات شركت مي كنيد : اميدها و آرزوهاي شما برآورده ميشود . ديگران در  – ادامه تعبیر خواب انتخابات…

انبر آتش

ليلا برايت میگويد: ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

انبر

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند . انبر مي خريد : بدشانسي دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

انبار آذوقه

ليلا برايت می‏گويد: ديدن انبار آذوقه در خواب، نشانه‏ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

انبار

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انبار : در طول زندگي پول به آساني بدست مياوريد . شما در يك انبار هستيد : موفقيت شما در كار و زندگي زناشوئي چيزها را از انبار بيرون مي آوريد : تغيير مسكن كاميون مخصوص حمل كالاهاي انبار : بي وفايي .

انار

حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد، دليل كه از زني صاحب جمال منفعت يابد.   محمدبن سيرين گويد: اگر انار شيرين به خواب بيند، مال  – ادامه تعبیر خواب انار…