روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف الف

آب تیره

تام چت ویندرا گوید: اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و  – ادامه تعبیر خواب آب تیره…

آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید : آب برداشتن : خبر

آب بازی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد. ۲- اگر خواب ببینید كسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است كه به معشوق خود خواهید رسید.

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد جابر مغربی گوید: آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

آب

لوک اویتنهاو می گوید : آب : نگرانی و غم آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست لیلا برایت می‏گوید: دیدن آب در خواب، نشانه‏ى  – ادامه تعبیر خواب آب…