روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف الف

انعام

ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد . شما انعام مي گيريد  – ادامه تعبیر خواب انعام…

انضباط

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد . شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد . ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند . در يك  – ادامه تعبیر خواب انضباط…

انسان نخستين

آنلی بيتون میگويد: مشاهده‏ انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

انسان

ليلا برايت میگويد: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‏ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات  – ادامه تعبیر خواب انسان…

اندامها

محمد بن سيرين گويد: اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد وپراکنده  – ادامه تعبیر خواب اندامها…

اندازه گرفتن

ليلا برايت میگويد: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بيمارى و خطر شما را تهديد مى‏كند.

انداختن مردم

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره شود. اگر بيند كه كسي او را بينداخت، دليل كه خصم بر وي چيره گردد. اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه، دليل آن  – ادامه تعبیر خواب انداختن مردم…

انداختن

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند به طرفش سنگ انداختن بيم آن مي رود بيم آن مي رود به زنا وگناه متهم کنند اگر بيند کسي شکريا بادام يا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بين چيزي عطا مي کند واگربيند ناشناس شکريا بادام يا قند انداخت جايزه وعطائي نصيب  – ادامه تعبیر خواب انداختن…

انجيل

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود. اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند، دليل كند از آن كساني كه از ملت عيسي باشند، خير اندك بدو رسد. اگر از بر مي خواند، دليل است از حق به باطل گردد و  – ادامه تعبیر خواب انجيل…

انجير

محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.   ابراهيم كرماني گويد: انجير زرد به خواب ديدن  – ادامه تعبیر خواب انجير…