روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف الف

انگور

يوسف نبی عليه السلام گويد: ديدن انگور سفيد روزي حلال بود   و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از  – ادامه تعبیر خواب انگور…

انگليسی

ليلا برايت می‏گويد: انگليسى صحبت كردن در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه در امور شغلى پيشرفت مى‏كنيد اما در روابط عاشقانه‏تان به مشكلات برخورد مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خواندن يك كتاب انگليسى هستيد، نشانه‏ى آن است كه زندگى يكنواختى داريد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است: خواب يك زن يا مرد  – ادامه تعبیر خواب انگليسی…

انگشتوانه

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت. داشتن انگشتونه براي مرد خوب نيست و براي زن نيکو است و گوياي امنيتي است که در  – ادامه تعبیر خواب انگشتوانه…

انگشتری

يوسف نبی عليه السلام گويد: ديدن حلقه انگشتري فرزند بود ديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق   حضرت دانيال گويد: چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي  – ادامه تعبیر خواب انگشتری…

انگشتانه

ليلا برايت میگويد: ديدن انگشتانه در خواب، بيانگر آن است كه شما در انجام كارها پشتكار داريد.   آنلی بيتون می‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه يك انگشتانه خريده‏ايد، به اين معنا است كه با افرادى مناسب هم نشين مى‏شويد. اگر در خواب ببينيد كه انگشتانه‏ى خود را گم كرده‏ايد، به اين معنا است كه  – ادامه تعبیر خواب انگشتانه…

انگشت شصت

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود . شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد . شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

انگشت سبابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد . مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد . ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

انگشت

فرويد گويد : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت کند. اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .   لوک اويتنهاو مي گويد  – ادامه تعبیر خواب انگشت…

انفجار

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند . ۲ـ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي  – ادامه تعبیر خواب انفجار…

انعکاس

ليلا برايت می‏گويد: شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب  – ادامه تعبیر خواب انعکاس…