روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف الف

ايوان

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد و  – ادامه تعبیر خواب ايوان…

ايستگاه قطار

لوک اويتنهاو مي گويد : ايستگاه قطار : مسافرت کوتاه تماشاي ايستگاه قطاراز دور : يک مهمان ناخوانده   ليلا برايت میگويد: مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه هديه‏اى دريافت  – ادامه تعبیر خواب ايستگاه قطار…

ايزار

محمد بن سيرين گويد: ايزار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل بود كه زن خواهد يا كنيزكي خرد. اگر بيند كه ايزار وي ضايع شد، دليل كه از زن جدا شود. اگر بيند كه ايزارش بدريد، دليل نقصان و عيب زن بود اگر ديد كه ايزار وي به آتش  – ادامه تعبیر خواب ايزار…

ايده آل

آنلی بيتون میگويد: اگر كسى در خواب بيند كه به زندگى ايده‏آلى دست پيدا كرده، نشانه‏ى كسب موفقيت است. اگر زنى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه در مسير زندگى لحظات خوشى خواهد داشت.

اهرم

ليلا برايت میگويد: ديدن يا استفاده كردن از هرم، نشانه‏ى پيروزى در مشكلات است.

اهدا کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است : به شما چيزي اهدا مي كنند : منتظر بهبود وضع فعليتان باشيد . چيز جالبي به شما اهدا مي كنند : به شما خيانت ميشود . به مسجد يا كليسا چيزي اهدا مي كنيد : با شخصيتهاي مقام اول اجتماع ملاقات خواهيد كرد. به يك زن چيزي اهدا مي  – ادامه تعبیر خواب اهدا کردن…

اهانت

آنلی بيتون میگويد: اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‏كنيد، بيانگر بى‏دقتى در انجام كارها است. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‏دهيد كه به شما احترام مى‏گذارند.   اچ ميلر می‏گويد: اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است،  – ادامه تعبیر خواب اهانت…

اونيفورم

درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك يك شخص اونيفورم پوش : شانس به شما روي خواهد آورد . افسران اونيفورم پوش : ترفيع خواهيد گرفت سربازان اونيفورم پوش : با مشكلات و ناراحتيهاي بسيار روبرو هستيد . يكي از اعضاء خانواده تان اونيفورم پوشيده : افتخار و تشخص اونيفورم پوشيده اند : در  – ادامه تعبیر خواب اونيفورم…

اولاد

ليلا برايت میگويد: اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

انواع توت

ليلا برايت میگويد: ديدن توت‏هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‏ايد.  – ادامه تعبیر خواب انواع توت…