روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

یوز

محمد بن سیرین گوید :

یوز درخواب دشمنی بود فرومایه.

اگر بیند كه با یوز طعام می خورد، از شر دشمن ایمن شود.

اگر بیند كه یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد.

اگر بیند كه با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشمن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید. اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوز راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوز خوب نیست.

یوز: جانوری شکاری کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند

فال تاروت اندروید