روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

یرقان

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است كه از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید

۲ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به بیماری یرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .

۳-مبتلا شدن به بیمارى یرقان در خواب، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

فال تاروت اندروید