روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

یخ

محمد بن سیرین گوید :

یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر مغربی گوید :

یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع كند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

یخ : ناراحتی

شکستن آن : ترس بیمورد

روی آن سر خوردن : تصادف

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن یخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بی ارزش سعی می كنند تا بهترین ثمرة فعالیت شما را نابود بسازند .

۲ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

۳ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانة آن است كه برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است كه تنها یك راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

۵ـ دیدن قندیلهای یخ كه از لبة پشت بامِ خانه ها آویخته است ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

۶ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانة آن است كه درد جسمی و روحی خواهید كشید .

۷ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه امیدها به یأس مبدل می شود .

۸ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است كه آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افكند .

۹ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهی در زندگی شكست می خورید .

۱۰ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانة آن است كه بیمار خواهید شد .

۱۱ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

۱۲ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می كنید ، نشانة آن است كه در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

هانس کورت می گوید :

اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد كنند.

راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.

دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.

لیلا برایت می گوید :

خوردن یخ در خواب، علامت آن است كه سلامتى شما در خطر است.

اگر شخصى را در خواب ببینید كه یخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه باید مراقب خود باشید.

نرم افزار محاسبه سن