روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

یخچال

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردی را آزار خواهید داد كه می كوشد از راه درست امرار معاش كند .

اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

اگر خواب ببینید كه چیزى را در یخچال مىگذارید، به این معنا است كه براى موفقیت تلاش مى‏كنید.

لیلا برایت می گوید :

دیدن یخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

فال تاروت اندروید