روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

یتیم خانه

لوک اویتنهاو می گوید :

یتیمخانه : بد نامی

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامی كه شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود .

مشاهده‏ى یتیم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است كه باید مراقب اطراف خود باشید.

طالع بینی باستان