روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

یادداشت

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می كنید ، علامت آن است كه درگیر كار بیهوده ای خواهید شد كه تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .

اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می كنند ، نشانة آن است كه فردی از شما در خواست كمك می كند و شما را با درخواست خود نگران می سازد .

اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید .

اگر در خواب یادداشتی پیدا كنید ، نشانةآن است كه با قبول كردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود خواهید رساند ودر انجام كارى موفق خواهید بود.

نرم افزار محاسبه سن