روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گیتار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید. گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می شود. اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در خواب ببینید هیچ تعبیر خاصی ندارد در غیر این صورت خواب شما می گوید به فساد و تباهی متمایل می شوید. اگر در خواب ببینید گیتاری را شکسته و دور افکنده اید از راه خلاف بر می گردید. اگر گیتار به دیگری تعلق داشته باشد و شما از او بگیرید و بشکنید در واقع مانع انجام یک کار خلاف می شوید.خرید و فروش گیتار در خواب نیز فساد و اشتغال به گناه است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید گیتاری دارید یا مشغول نواختن گیتار هستید ، علامت آن است كه دوستان با شادی گرد هم جمع می آیند و روابط كاملی با هم برقرار می كنند .

۲ـ اگر دختری در خواب احساس كند سیم گیتارش از نت خارج شده است یا بدنة گیتارش شكسته است ، نشانة آن است كه در روابط عاطفی مأیوس و نومید خواهد شد .

۳ـ اگر در خواب نوای سحرآمیز گیتار را بشنوید ، نشانة آن است كه وسوسه های شیطان شما را تهدید می كند . باید نسبت به چرب زبانی و ملایمتهای دروغی دیگران بی تفاوت باشید .

۴ـ اگر خواب ببینید گیتار می نوازید ، علامت آن است كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است .

طالع بینی باستان