روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گیاه

محمد بن سیرین گوید :

دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل كه نعمت بر وی زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل كه از سفر مال حاصل نماید. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به كار خیر صرف نماید. اگر بیند گیاه می خورد، دلیل كه بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گیاه درخواب، بر پنج وجه است.

اول: دین.

دوم: مال.

سوم: فرزند.

چهارم: ولایت و فرمانروایی.

پنجم: نیكوئی حال (خوبی وضع و حال).

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

۲ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .

۳ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی در كنار شما خواهند بود و از زندگی و كار خود راضی خواهید بود .

نرم افزار مدت تماس