روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گوگرد

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب، دلیل غم و اندوه است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید به نابودی خواهد كرد . باید در معاملات خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

۲ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بیشتر نگرانی های شما ناشی از ثروت اندوزی است .

۳ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتی كامل برخوردار خواهید شد .

نرم افزار محاسبه سن