روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گوساله

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوساله نر داشت، دلیل كه او پسری آید. اگر ماده بیند دختر بود.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه گوساله در خانه او آمد و شد می كرد، دلیل غم است. اگر بیند كه گوساله او بمرد، دلیل است فرزندش بمیرد. اگر بیند كه گوساله سفید داشت، دلیل كه فرزند او پارسا و خوبروی بود. اگر گوساله سیاه بیند، دلیل كه فرزند او توانگر و مستور بود. اگر گوساله ابلق دید، دلیل كه همه خیر در آن فرزند بود. اگر درخواب گوساله ای فربه و قوی بیند، دلیل كه فرزند او تندرست و نیكوحال بود. اگر دید كه گوساله ضعیف است، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز تابع این حکم کلی است و نعمت و خیر و برکت تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید و این گوساله مطیع و رام است و همراه شما می آیدخداوند فرزندی به شما عطا می فرماید. اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است. تعبیر برای دختران و پسران یکسان است ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می شود. اگر بیننده خواب بیند که گوساله اش مرده امیدش را از است می دهد و یکی از درهای خوشبختی به رویش بسته می شود. نوشته اند که گوساله نر نشان آوردن پسر است و گوساله ماده خبر از آوردن دختر. این هم برای زن و مرد ازدواج کرده یکسان است. بسیاری از روستائیان هستند که با داشتن یک گوساله صاحب چندین راس دام شده اند. یک گوساله ماده به زودی گاوی شیرده می شود. و خود گوساله ای می آورد. بعد از چند سال به طور مضاعف تکثیر می گردند و طی ده سال ممکن است پانزده راس بشوند که خود ثروت بزرگی است. این است که گوساله را در خواب منبع امید می دانند و مثل گاو تنها خیر و برکت و نعمت نیست. داشتن گوساله های زیاد را به داشتن خانواده تشبیه کرده اند و چنانچه ببینید چندین راس گوساله نر و ماده دارید صاحب فرزندانی می شوید که هر یک می توانند منشا خیر و خوبی باشند.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گاو و گوساله خیر بود

فال تاروت اندروید