روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گنج

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی گوید : یافتن گنج درخواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به سبب آن كه جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاك شود.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

۲ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .

طالع بینی باستان