روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گمرک

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد .

۲ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرك می شوید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقامی تلاش می كنید .

۳ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرك بیرون می آیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شكست در كارهای تجاری دارد .

طالع بینی باستان