روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گل کلم

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

۲ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت .

۳ـ اگر دختری در باغ ، گل كلم ببیند ، علامت آن است كه بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می كند ، نه با ارادة خود .

نرم افزار مدت تماس