روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گل (خاک)

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند كه گل خورد، دلیل كه مال بر عیال هزینه كند. اگربیند كه خانه خود را به گل اندود كرد، دلیل غم است. اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل غرق شد، دلیل كه به بلائی درماند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند كه از میان غرقاب (آب عمیق) گل برآمد و خود را بشست، دلیل كه از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گل را در کاه گل نوشته ام. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است . کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیرمی شود . برای یافتن تعبیر گل به (کاه گل) نگاه کنید چون از کاه داخل آن گذشته تعبیر یکی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

گل و لای

دیدن گل و لای : یک بیماری طولانی

افتادن در گل و لای : زیان

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

۲ـ اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می كنید ، دلالت بر آن دارد كه تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاكی به گِل می رسید ، علامت آن است كه حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

۴ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقی ، اجتماعی و كار با سردر گمی روبرو خواهند شد .

نرم افزار مدت تماس