روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گلیم

محمد بن سیرین گوید :

دیدن گلیم در خواب، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر درخواب بیند كه گلیمی یافت، دلیل است زنی توانگر بخواهد. اگر این خواب را زنی بیند، شوهر كند.

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب گلیمی سبز بیند، دلیل است بر زنی مستوره، اگر گلیمی سرخ بیند، دلیل كه آن زن معاشر است. اگر گلیم زرد بیند، دلیل است آن زن بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، دلیل كه آن زن عالمه است. اگر گلیم ضایع بیند، دلیل است از زن جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است.

اول: رئیس.

دوم: مهتری (سروری).

سوم: زنی توانگر(زنی ثروتمند).

چهارم: كنیزك.

پنجم: منفعت.

طالع بینی باستان