روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گلو

محمد بن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند كه گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل كه امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند كه رنجی در گلوی پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، دلیل كه روزی بر وی فراخ شود. اگر تنگ بیند، دلیل كه امانت نگهدارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گلو درخواب، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و نقصان كه درگلو بیند. دلیل بر خرج و دخل است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید. اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید. اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و بالاخره در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود. اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما درغ خواهد گفت.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .

۲ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید كه او شما را فریب داده است .

نرم افزار محاسبه سن