روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

گلابی

محمد بن سیرین گوید :

خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن كه مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است. اگر بیند امرود می خورد و زرد بود، دلیل كه بیمار شود كه نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است.

ابراهیم كرمانی گوید :

امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است. اگر بیند امرود را همی خورد، دلیل برمنفعت است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال حلال،

دوم: توانگری،

سوم: زن،

چهارم: یافتن مراد،

پنجم: منفعت.

اگر بیند پادشاه امرود می خورد، دلیل كه از مردی بزرگوار ، به همانقدر كه خورده، نفع یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چیز که اگر آن را بدست آورید خویشتن را کامروا احساس می کنید ممکن است در خواب شما به صورت گلابی شکل بگیرد. اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می یابید و به مراد می رسید. گلابی پول و مال و خواسته نیست بلکه لذت و کامروائی است مشروط بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد. در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی کند. گلابی زرد نیز کامروائی است اما بیماری را نیز همراه دارد. اگر گلابی که می خورید لکه دار باشد عیش شما منقص می گردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می آید. اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می کنید و دچار خسران می شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن امرود بلهو مشغول شود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ خوردن گلابی در خواب ، نشانة كسب توفیقی اندك در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است .

۲ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی كه از شاخة درخت آویخته است تعریف می كنید ، علامت آن است كه شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدواركننده تر خواهید شد .

۳ـ چیدن گلابی در خواب ، علامت آن است كه بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد .

۴ـ اگر خواب ببینید از گلابی كمپوت درست می كنید ، نشانة آن است كه از نظر فكری تغییر خواهید یافت .

۵ـ پختن گلابی در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام است .

نرم افزار مدت تماس