روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گر بودن

محمد بن سیرین گوید : دیدن گری در خواب، دلیل مال و خواسته بود. اگر در گری خارش كرد و ریم در آن بود، دلیل كه مال یابد. اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل كه مال یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت، دلیل كه مال جمع كرده را تلف كند.

نرم افزار محاسبه سن