روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گرگ

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل كه زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دلیل كه به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنیزك.

سوم: خادم.

لوک اویتنهاو می گوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه یكی از زیردستان اسرار شما را فاش می كنند .

۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می كشید ، علامت آن است كه دشمنان موذی خود را شكست خواهید داد .

۳ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شكست می كشاند .

طالع بینی باستان