روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

گره

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل كه بر كاری اعتماد كند. اگر بیند چیزی را محكم ببست و گره كرد، دلیلِ بستگیِ كار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی كار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل كه كارهای او بسته ماند.

لوک اویتنهاو می گوید :

گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد

گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت

گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت

آنلی بیتون میگوید :

دیدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود كه به سختی قادر به حل آن خواهید شد .

نرم افزار محاسبه سن