روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گرمابه

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید

دیدن گرمابه غم واندوح بود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت .

۲ـ اگر خواب ببینید كسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود .

نرم افزار مدت تماس