روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گردن

حضرت دانیال گوید :

دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل كه زكوة مال نداده باشد.

محمد بن سیرین گوید :

اگر كسی در خواب به گردن خود گرانی دید، دلیل كه بیمار شود. اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل كه امانت را خیانت كند. اگر در خواب گردن خود را كوتاه دید، دلیل كه امانت بگذارد.

جابر مغربی گوید :

اگر دید بر گردن موی داشت، دلیل كه وام دار شود. اگر گردن خود را شكسته دید، دلیل كه به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را كج بیند، دلیل كه امانت را خیانت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گردن بر پنج وجه است.

اول: امانت.

دوم: توانائی.

سوم: خیانت.

چهارم: وام (رام شدن).

پنجم: بیماری.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است كه ناراحتیهای موجود ، بر كار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

۲ـ اگر در خواب از گردن كسی تعریف كنید ، نشانة آن است كه عشق به مادیات باعث شكستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان كلفت شده است ، نشانة آن است كه اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

نرم افزار محاسبه سن