روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

گردن زدن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام كند. اگر كافری بیند مسلمان شود .اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل كه آن چیزها كه گفتیم از گردن زننده به وی رسد فی الجمله دیدن گردن زدن به خواب درویشان را نیكو و توانگران را بد بود.

فال تاروت اندروید