روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

گردن بند

محمد بن سیرین گوید : اگر دید گردن بند از مروارید داشت، دلیل كه حق تعالی كلامِ خویش را روزی او كند و هر چند كه گردن بند قیمتی بر گردن دید، دلیل كه علم و دانش او بیشتر است.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب دید گردن بندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگی است و نیز گویند كه امانتی به وی سپارند. اگر دید گردن بند او به جواهر مرصع بود، دلیل كه جاه و دولت یابد. اگر دید گردن بند بسیار داشت، دلیل كه در علوم كامل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گردن بند بر شش وجه است. اول: حج اسلام. دوم: ولایت. سوم: خصومت. چهارم: امانت. پنجم: معالجت. ششم: كنیزك.

لوک اویتنهاو می گوید :

گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری

گردنبند مروارید : بهره و شادمانی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم كرده است ، علامت آن است كه اندوه در زندگی او راه می یابد .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانة آن است كه با حوادثی مأیوس كننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد كرد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شكند ، نشانة آن است كه با همسری ازدواج خواهد كرد كه عاشق تغییر و تحول در زندگی است .

نرم افزار مدت تماس