روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـدیدن كیف پول در خواب ، علامت آن است كه در به نتیجه رساندن وظایف خود ، دقت كافی به خرج می دهید .

۲ـ دیدن كیف پول كهنه و قدیمی در خواب ، علامت آن است كه به كارهای سخت و دشوار دست خواهید زد .

۳ـ اگر خواب ببینید در كیف پولتان پر از الماس و اسكناسهای نو است ، علامت آن است كه معاشرینی خواهید داشت كه شعارشان در زندگی (((دمی خوش است))) می باشد و عشقهای لطیف ، دنیا را برایتان مكانی زیبا جلوه خواهد داد .

نرم افزار مدت تماس