روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

کوزه

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند كوزه را سفال داشت، دلیل كه كنیزكی حاصل كند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند كه از كوزه آب خورد، دلیل كه با كنیزكی جمع شود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند كه كوزه بشكست، دلیل كه كنیزك بمیرد كوزه درخواب، دلیل مال و منفعت است. اگر بیند كه كوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل كه مال تمام حاصل كند. اگر آهنین بیند، دلیل برمال اندك است كه بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كوزه در خواب بر نه وجه است.

اول: زن.

دوم: خادم.

سوم: كنیزك.

چهارم: قوام دین (آنچه مایه استواری دین است).

پنجم: صلاح تن (تندرستی).

ششم: عمردراز.

هفتم: مال.

هشتم: خیروبركت.

نهم: میراث از قِبَل زنان.

دیدن كوزه آویز، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید .

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن كوزة خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است .

۲ـ دیدن كوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است .

۳ـ اگر خواب ببینید كوزه ای می خرید ، نشانة آن است كه با بار سنگینی كه بر دوش حمل می كنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت .

۴ـ دیدن كوزة شكسته در خواب ، علامت آن است كه به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد .

فال تاروت اندروید